ZASADY REKRUTACJI do PRZEDSZKOLA "Bajkowy Dom"
na rok szkolny 2018/2019
*Zgodnie ze Statutem (§ 10) Przedszkola "Bajkowy Dom" w Olsztynie

 1. Pierwszeństwo zapisu do Przedszkola "Bajkowy Dom" w Olsztynie mają Rodzice dzieci uczęszczających już do naszej placówki, którzy regularnie uiszczają opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu.
 1. Rodzice dzieci uczęszczających, potwierdzają chęć korzystania z dalszych usług Przedszkola, przedkładając dyrektorowi kartę potwierdzenia uczęszczania dziecka
  do Przedszkola na kolejny rok szkolny.
 2. Składanie kart zgłoszeń dzieci do Przedszkola na kolejny rok szkolny obowiązuje rodziców, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do przedszkola.
  1. Karty zgłoszeń wydawane są i przyjmowane od 7  do  16 lutego  2018r.,
  2. w momencie składania karty zgłoszeniowej , rodzice uiszczają opłatę
   (tzw. wpisowe), w kwocie 200 zł, - przyjęcie karty jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do Przedszkola.
  3. wpisowe gwarantuje rodzicom, możliwość kontynuacji edukacji przedszkolnej
   w kolejnych latach,
  4. kwota wpisowego nie podlega zwrotowi.
 1. Zapisy do Przedszkola dokonywane są w kolejności zgłoszeń do danej grupy wiekowej.
 2. Decyzję w sprawie kwalifikacji dzieci do przedszkola podejmuje dyrektor.
 3. Decyzja dyrektora jest decyzją ostateczną.

Rodzice dzieci uczęszczających, potwierdzają chęć korzystania z dalszych usług przedszkola, przedkładając dyrektorowi kartę potwierdzenia uczęszczania dziecka do Przedszkola.

Karty potwierdzenia uczęszczania dziecka do Przedszkola wydawane i przyjmowane przez nauczycielki poszczególnych grup.  Karta powinna być wypełniona we wszystkich polach.   

O zapisie dzieci do poszczególnych grup decyduje ilość wolnych miejsc w poszczególnych grupach i kolejność zgłoszeń.


Karty zgłoszeń dzieci, które po raz pierwszy zapisywane są do przedszkola będą przyjmowane przez dyrektora lub w  kancelarii Przedszkola.

Odpłatność za edukację w roku szkolnym 2018/2019 wynosi:
 
opłata stała - 350,00 zł za miesiąc

(w opłacie zajęcia dodatkowe i imprezy okolicznościowe)
+ opłata za wyżywienie - 9,00 zł za każdy dzień

 

Należności można wpłacać na konto bankowe Przedszkola:

48 1140 2017 0000 4902 0686 3163

 


 Rodzice których dzieci uczęszczają do Przedszkola Bajkowy Dom 2 odpłatność wpłacają na konto:

18 1140 2004 0000 3102 7785 0864


W związku z przystąpieniem Przedszkola do konkursu ogłoszonego przez Urząd Miasta Olsztyna, na prowadzenie oddziałów przedszkolnych na zasadach obowiązujących w przedszkolach publicznych - odbędzie się nabór dzieci od tych oddziałów na rok szkolny 2018 - 2019.

 

 

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ZORGANIZOWANYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO OLSZTYN NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn rozpoczyna się 5 marca 2018 r. o godz. 8.00

Wniosek o przyjęcie dziecka można składać w przedszkolu /oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej w terminie do 16 marca 2018 r. do godz. 15.00.

Przed podjęciem decyzji o miejscu realizacji przez dziecko wychowania przedszkolnego, od  5 marca 2018 r. rodzic będzie miał możliwość zapoznania się z ofertą przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzic może wybrać 3 przedszkola.

Pisemny wniosek należy złożyć tylko w przedszkolu/oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej wybranym jako pierwszy wybór.

                Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w zarządzeniu nr 28 Prezydenta Olsztyna z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych  zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2018/2019 –

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Miasta Olsztyna.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Olsztyna, niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)    wielodzietność rodziny kandydata,

2)    niepełnosprawność kandydata,

3)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)    objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wymienione w:

1)    Uchwale Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4609) -

2)    Uchwale Nr XLII /783/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w drugim etapie  postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 5144) .

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 od 5 marca 2018 r.

od godz. 8.00   

 

do 16 marca 2018 r.

do godz. 15.00

 od 18 kwietnia 2018 r. 

           od godz. 8.00             

do 24 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

     od 19 marca 2018r.                                                         

do 5 kwietnia 2018 r.

od 25 kwietnia 2018 r.

 

do 8 maja 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

             6 kwietnia 2018 r       godz. 14.00

         9 maja 2018r.      godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

od 9 kwietnia 2018 r.

do 11 kwietnia 2018 r. 

         do godz.15.00                                                   

od 10 maja 2018 r.

do 14 maja 2018 r.

        do godz.15.00                                                        

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     12 kwietnia 2018r.       godz. 14.00

          15 maja 2018r.              godz. 14.00

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

- Zarzadzenie nr 28.2018 (1).docx (14.70 KB)

- Uchwala- rekrutacja.pdf (99.66 KB)

- Uzasadnienie-1.docx (19.34KB)

- Regulamin rekrutacji 2018-2019